剑侠世界2首页

Luyện hóa Trang bị Vũ Uy (Áo, Nhẫn và Phù)

Ngày: 2019-06-13 18:59:10 - Lượt xem: 3896

Fanpage

Hội nhóm

Nạp Thẻ & Quà Nạp Thẻ

Tải & Cài đặt GAME


TRANG BỊ ĐÃ LUYỆN HÓA MỚI CÓ THỂ CƯỜNG HÓA +16

Luyện hóa Áo Luyện hóa Phù Luyện hóa Nhẫn

Luyện hóa Y Phục - Vũ Uy

 • Cần chuẩn bị 1 Y Phục Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
 • 1 Y Phục Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Y Phục Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
  • 1 Y Phục Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Y Phục Vũ Uy - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Phù - Vũ Uy

 • Cần chuẩn bị 1 Hộ Thân Phù Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
 • 1 Phù Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Hộ Thân Phù Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
  • 1 Phù Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Hộ Thân Phù Vũ Uy - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Nhẫn - Vũ Uy

 • Cần chuẩn bị 1 Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
 • 1 Giới Chỉ Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
  • 1 Giới Chỉ Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Cần chọn 1 trong 2 dòng như hình
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Giới Chỉ Vũ Uy - Có thể cường hóa tối đa +16