剑侠世界2首页

Tiêu Dao Cốc, Danh vọng và Xếp hạng Thẻ Hàng Tháng

Ngày: 2020-03-17 17:59:44 - Lượt xem: 6406


Tiêu Dao Cốc - một nơi thần bí. Đồn rằng, nơi này chôn giấu rất nhiều Kỳ Trân Dị Bảo. Không những thế, Tiêu Dao Cốc còn là nơi ẩn cư của một nhóm Kỳ Nhân Dị Sĩ. Từ khi Cửu Thiên Đạo Nhân công bố tấm bản đồ Tiêu Dao Cốc, võ lâm cao thủ trong thiên hạ đã tranh nhau đến thử vận may.

Thời gian báo danh

 • Từ 00h00 đến 02h00 sáng và từ 12h00 đến 23h00.
 • 00h00 bắt đầu cho báo danh 00h30 bắt đầu chuyến đầu tiên.
 • Chuyến cuối cùng là chuyến 23h00, cứ 30 phút thì có 1 chuyến.

NPC Liên quan

 • Đến thành Biện Kinh gặp NPC Hướng Dẫn Tiêu Dao Cốc Triệu Khàn để vào.

Điều kiện tham gia

 • Nhân vật đạt đẳng cấp 80 và đã gia nhập môn phái

Nội dung hoạt động

Thành phẩm Tiêu Dao Cốc

 • Trong khi vượt ải Tiêu Dao Cốc đồng đạo có thể nhặt được nguyên liệu sau:
 • Từ loại nguyên liệu này có thể chế tạo thành Thành phẩm Tiêu Dao Cốc, sử dụng để gia tăng danh vọng Tiêu Dao Cốc khi đạt đến mức nhất định có thể mua Đồ phổ Luyện Hóa Tiêu Dao Hộ Uyển, Ngọc Bội và Giày để luyện hóa 3 món trang bị tương ứng có giới hạn cường hóa tối đa là +16.
 • Có 5 loại thành phẩm Tiêu Dao Cốc bao gồm:
Thành phẩm Công thức chế tạo

Huyết Ảnh Thương

 • Vào bên trong điểm Báo danh Tiêu Dao Cốc tìm gặp NPC Tầm Bảo Nhân - Hoàng Phi tìm mua 2 loại công thức chế tạo là:
  • Tiên Linh Mộc Chế Tác Đồ - Yêu cầu cấp gia công Gỗ đạt cấp 80 trở lên
  • Huyết Ảnh Thương Chế Tác Đồ - Yêu cầu cấp chế tạo Vũ Khí đạt cấp 80 trở lên
 • Mở giao diện Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) chọn Gỗ để chế tạo Gỗ tiên linh từ Tiên Linh Nguyên Mộc
 • Tiếp đó chọn Vũ khí để chế tạo Huyết Ảnh Thương

Linh Thú Chiến Ngoa

 • Vào bên trong điểm Báo danh Tiêu Dao Cốc tìm gặp NPC Tầm Bảo Nhân - Hoàng Phi tìm mua 2 loại công thức chế tạo là:
  • Linh Thú Bì Chế Tác Đồ - Yêu cầu cấp gia công Da đạt cấp 80 trở lên
  • Linh Thú Chiến Ngoa Chế Tác Đồ - Yêu cầu cấp chế tạo Phòng cụ đạt cấp 80 trở lên
 • Mở giao diện Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) chọn Da để chế tạo Da Linh Thú từ Da Lông Linh Thú
 • Tiếp đó chọn Phòng cụ để chế tạo Linh Thú Chiến Ngoa

Độn Giáp Linh Phù

 • Vào bên trong điểm Báo danh Tiêu Dao Cốc tìm gặp NPC Tầm Bảo Nhân - Hoàng Phi tìm mua 2 loại công thức chế tạo là:
  • Không Bạch Linh Phù Chế Tác Đồ - Yêu cầu cấp gia công Vải đạt cấp 80 trở lên
  • Độn Giáp Linh Phù Chế Tác Đồ - Yêu cầu cấp chế tạo Thủ công đạt cấp 80 trở lên
 • Mở giao diện Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) chọn Vải để chế tạo Không Bạch Linh Phù từ Linh Thú Huyết
 • Tiếp đó chọn Thủ công để chế tạo Độn Giáp Linh Phù

Tử Tinh Huyễn Bội

 • Vào bên trong điểm Báo danh Tiêu Dao Cốc tìm gặp NPC Tầm Bảo Nhân - Hoàng Phi tìm mua 2 loại công thức chế tạo là:
  • Tử Tinh Thạch Chế Tác Đồ - Yêu cầu cấp gia công Khoáng đạt cấp 80 trở lên
  • Tử Tinh Huyễn Bội Chế Tác Đồ - Yêu cầu cấp chế tạo Trang sức đạt cấp 80 trở lên
 • Mở giao diện Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) chọn Khoáng để chế tạo Tử Tinh Thạch từ Tử Tinh Nguyên Thạch
 • Tiếp đó chọn Trang sức để chế tạo Tử Tinh Huyễn Bội

Tiên Linh Quả Phấn

 • Vào bên trong điểm Báo danh Tiêu Dao Cốc tìm gặp NPC Tầm Bảo Nhân - Hoàng Phi tìm mua 2 loại công thức chế tạo là:
  • Tiên Linh Quả Phấn Chế Tác Đồ - Yêu cầu cấp gia công Thuốc đạt cấp 80 trở lên
  • Thái Thất Tiên Đơn Chế Tác Đồ - Yêu cầu cấp chế tạo Chế thuôc đạt cấp 80 trở lên
 • Mở giao diện Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) chọn Thuốc để chế tạo Tiên Linh Quả Phấn từ Tiên Linh Quả
 • Tiếp đó chọn Chế thuôc để chế tạo Tiên Linh Quả Phấn

Danh vọng Tiêu Dao Cốc

Hình ảnh Ghi chú

Danh vọng Tiêu Dao Cốc

Cấp Yêu cầu Mua được

Cấp 1 lên Cấp 2

1500 điểm

Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (Bộ Tiêu Dao)

Cấp 2 lên Cấp 3

3000 điểm

Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ (Bộ Tiêu Dao)

Cấp 3 lên Cấp 4

4500 điểm

Hài Tử Luyện Hóa Đồ (Bộ Tiêu Dao)

 • Vào bên trong điểm Báo danh Tiêu Dao Cốc tìm gặp NPC Tầm Bảo Nhân - Hoàng Phi chọn Giao nộp bảo vật để gia tăng danh vọng tiêu dao cốc
 • Mỗi ngày mỗi người chơi được phép giao nộp tối đa 60 thành phẩm tiêu dao cốc tương ứng với 600 điểm Danh vọng Tiêu Dao Cốc
 • Mỗi tuần mỗi người chơi được phép giao nộp tối đa 300 thành phẩm tiêu dao cốc tương ứng với 3000 điểm Danh vọng Tiêu Dao Cốc
  • Tính trên tổng cả 5 loại thành phẩm giao nộp, không phải mỗi loại thành phẩm giao nộp 300 cái

Luyện hóa Tay - Bội - Giày Tiêu Dao

Hình ảnh Ghi chú

 • Luyện hóa Hộ Uyển Tiêu Dao Cốc cần:
  • 1 Hộ Uyển Cấp 93 (Loại Chế 4%)
  • 1 Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (Bộ Tiêu Dao)
  • Lưu ý: Cấp cường hóa của hộ uyển là bao nhiêu thì khi luyện hóa lên sẽ giữ nguyên cấp, ngoài ra khi cấp cường hóa càng cao khi luyện hóa sẽ cần bỏ thêm huyền tinh vào.
 • Luyện hóa Ngọc Bội Tiêu Dao Cốc cần:
  • 1 Ngọc Bội Cấp 93 (Loại Chế 4%)
  • 1 Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ (Bộ Tiêu Dao)
  • Lưu ý: Cấp cường hóa của ngọc bội là bao nhiêu thì khi luyện hóa lên sẽ giữ nguyên cấp, ngoài ra khi cấp cường hóa càng cao khi luyện hóa sẽ cần bỏ thêm huyền tinh vào.
 • Luyện hóa Hài Tử Tiêu Dao Cốc cần:
  • 1 Giày Cấp 91 (Loại Chế 4%)
  • 1 Hài Tử Luyện Hóa Đồ (Bộ Tiêu Dao)
  • Lưu ý: Cấp cường hóa của giày là bao nhiêu thì khi luyện hóa lên sẽ giữ nguyên cấp, ngoài ra khi cấp cường hóa càng cao khi luyện hóa sẽ cần bỏ thêm huyền tinh vào.

Đua TOP Tiêu Dao Lục (Hàng Tháng)

 • Mỗi tháng hệ thống phát thưởng dành cho người chơi có bộ sưu tập Tiêu Dao Lục nhiều nhất.
 • Hệ thống cập nhật xếp hạng thu thập thẻ Tiêu Dao Cốc sẽ diễn ra vào lúc 00h00 Hàng Ngày
Hình ảnh Ghi chú

 • Đạt cấp 80 trở lên di chuyển vào báo danh tiêu dao cốc tìm NPC Hiểu Phi để nhận Tiêu Dao Lục

 • Khi tham gia vượt quả Tiêu Dao Cốc các bạn sẽ có cơ hội nhặt được Thẻ Bảo Vật, chuột phải sử dụng để đưa vào bộ sưu tập trong Tiêu Dao Lục
 • Tối đa thu thập được 52 Thẻ Bảo Vật là đầy Tiêu Dao Lục

Phần thưởng

 • Mỗi tháng sẽ phát thưởng hoạt động thu thập thẻ Tiêu Dao Cốc 1 lần, bắt đầu từ ngày mùng 1 hàng tháng, các bạn có thể đến chỗ NPC Hiểu Phi trong bản đồ báo danh tiêu dao cốc để nhận thưởng, thời gian nhận thưởng sau 03h00 Ngày Mùng 1 Hàng Tháng
 • Rương Tiêu Dao (Bạc): Sử dụng nhận ngẫu nhiên Huyền Tinh Cấp 7, 8 hoặc 9
 • Rương Tiêu Dao (Vàng): Sử dụng nhận ngẫu nhiên Huyền Tinh Cấp 8, 9 hoặc 10
Xếp hạng Phần thưởng

Hạng 1-10

 • 5 Rương Tiêu Dao (Vàng)

Hạng 11-100

 • 3 Rương Tiêu Dao (Vàng)

Hạng 101-500

 • 2 Rương Tiêu Dao (Vàng)

Hạng 501-1500

 • 1 Rương Tiêu Dao (Vàng)

Hạng 1501-3000

 • 2 Rương Tiêu Dao (Bạc)