剑侠世界2首页

Luyện hóa Trang Bị Tiêu Dao/Trục Lộc/Vũ Uy

Ngày: 2017-12-07 13:28:35 - Lượt xem: 9817

Lưu ý

 • Trang bị Cấp 90 cường hóa tối đa +14, luyện hóa Trục lộc, Vũ uy, hoặc Tiêu Dao mới có thể cường hóa +16

Vật Phẩm cần chuẩn bị

Công thức luyện hóa trang bị

Trang bị Công thức

Nón Trục Lộc
 • Cấp sử dụng 89
 • 1 Nón 99 + 1 Mạo Tử Luyện Hóa Đồ (bộ Trục Lộc)
 • Mạo Tử Luyện Hóa Đồ (bộ Trục Lộc) mua thông qua NPC Thương Gia Tiêu Dao tiệm Nón

Lưng Trục Lộc
 • Cấp sử dụng 85
 • 1 Lưng 95 + 1 Yêu Đái Luyện Hóa Đồ (bộ Trục Lộc)
 • Yêu Đái Luyện Hóa Đồ mua thông qua NPC Thương Gia Tiêu Dao tiệm Nón

Liên Trục Lộc
 • Cấp sử dụng 88
 • 1 Liên 98 + 1 Hạng Liên Luyện Hóa Đồ (bộ Trục Lộc)
 • Hạng Liên Luyện Hóa Đồ mua thông qua NPC Thương Gia Tiêu Dao tiệm Nón

Áo Vũ Uy
 • Cấp sử dụng 97
 • 1 Áo 97 + 1 Y Phục Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu)
 • Y Phục Luyện Hóa Đồ mua thông qua NPC Thương Gia Tiêu Dao tiệm Y Phục

Phù Vũ Uy
 • Cấp sử dụng 92
 • 1 Phù 92 + 1 Hộ Phù Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu)
 • Hộ Phù Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu) mua thông qua NPC Thương Gia Tiêu Dao tiệm Y Phục

Nhẫn Vũ Uy
 • Cấp sử dụng 96
 • 1 Nhẫn 96 + 1 Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu)
 • Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu) mua thông qua NPC Thương Gia Tiêu Dao tiệm Y Phục

Tay Tiêu Dao
 • Cấp sử dụng 93
 • 1 Tay 93 + 1 Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (bộ Tiêu Dao)
 • Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (bộ Tiêu Dao) mua thông qua NPC Hoàng Phi trong tiêu dao cốc

Bội Tiêu Dao
 • Cấp sử dụng 94
 • 1 Bội 94 + 1 Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ (bộ Tiêu Dao)
 • Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ (bộ Tiêu Dao) mua thông qua NPC Hoàng Phi trong tiêu dao cốc

Giày Tiêu Dao
 • Cấp sử dụng 91
 • 1 Giày 91 + 1 Hài Tử Luyện Hóa Đồ (bộ Tiêu Dao)
 • Hài Tử Luyện Hóa Đồ (bộ Tiêu Dao) mua thông qua NPC Hoàng Phi trong tiêu dao cốc

Tay Thủy Hoàng
 • Cấp sử dụng 105
 • 1 Tay Tiêu Dao 93 + 1 Thủy Hoàng Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ
 • Thủy Hoàng Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ mua thông qua NPC Khoái Nhất Đao trong Tần Lăng 1
 • Yêu cầu: Danh vọng Tần Lăng-Quan Phủ, sử dụng Mảnh Trường Minh Đăng, Ban Sơn Ấn và Mạc Kim Phù có được từ việc train Tần lăng chế tạo ra thành phẩm sử dụng gia tăng danh vọng

Bội Thủy Hoàng
 • Cấp sử dụng 110
 • 1 Bội Tiêu Dao 94 + 1 Thủy Hoàng Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ
 • Thủy Hoàng Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ mua thông qua NPC Khoái Nhất Đao trong Tần Lăng 1
 • Yêu cầu: Danh vọng Tần Lăng-Quan Phủ, sử dụng Mảnh Trường Minh Đăng, Ban Sơn Ấn và Mạc Kim Phù có được từ việc train Tần lăng chế tạo ra thành phẩm sử dụng gia tăng danh vọng

Áo Thủy Hoàng
 • Cấp sử dụng 115
 • 1 Áo Vũ Uy 97 + 1 Thủy Hoàng Y Phục Luyện Hóa Đồ
 • Thủy Hoàng Y Phục Luyện Hóa Đồ mua thông qua NPC Khoái Nhất Đao trong Tần Lăng 1
 • Yêu cầu: Danh vọng Tần Lăng-Quan Phủ, sử dụng Mảnh Trường Minh Đăng, Ban Sơn Ấn và Mạc Kim Phù có được từ việc train Tần lăng chế tạo ra thành phẩm sử dụng gia tăng danh vọng

Vũ Khí Thanh Đồng (Vũ khí tần lăng 1)
 • Cấp sử dụng 110
 • 1 Vũ khí Chế Cấp 100 4% (hoặc Vũ Khí BOSS) + 1 Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ
 • Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ đổi thông qua NPC Dã Tẩu, mỗi lần đổi tiêu hao 5 Tần lăng-Hòa Thị Bích tại Khu An Toàn - Tần Lăng 3

Hướng dẫn cường hóa trang bị +16

 • Đầu tiên các bạn cần có nguyên liệu là 1 món trang bị 9x - Cấp 10 (Như hình)
 • Cần thêm 1 đồ phổ luyện hóa, ví dụ như ở đây mình luyện hóa áo thì cần Đồ phổ Y Phục - Liên Đấu (XEM THÊM CÔNG THỨC LUYỆN HÓA TRANG BỊ KHÁC)
 • Đến gặp NPC Dã luyện đại sư tại các Tân thủ thôn và Thành thị chọn Luyện hóa trang bị
 • Bỏ trang bị và đổ phổ vào, như hình đây thì đang thiếu độ luyện và tiền tệ
  • Độ luyện: Chưa đạt 100%, cần bỏ thêm Huyền Tinh vào
  • Tiền tệ: Chưa đủ (màu đỏ), cần đảm bảo đủ bạc/bạc khóa
 • Sau khi bỏ thêm Huyền Tinh và có thêm Bạc, độ luyện và tiền tệ đã đủ, ấn Đồng ý để luyện hóa
 • Luyện hóa thành công nhận được 1 áo đã luyện hóa thành Vũ uy, trang bị đã luyện hóa sẽ cường hóa được tối đa +16